Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden
Pluimveebedrijf Den Ouden Oirschot B.V.

Toepasselijkheid

Artikel 1
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pluimveebedrijf Den Ouden Oirschot B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5688 LK) Oirschot aan de Nieuwedijk 26 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17192114, hierna te noemen opdrachtnemer.
2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
4. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van wederpartij buiten toepassing.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. opdrachtnemer en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Offertes en aanbiedingen


Artikel 2
1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van 2 (zegge: twee) maanden. De offertes of aanbiedingen worden opgesteld op basis van de bij opdrachtnemer bekende gegevens welke door de wederpartij worden aangeleverd.
2. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien opdracht- nemer schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van wederpartij te accepteren. Het bewijs van de totstand- koming van de overeenkomst kan door partijen ook met andere middelen bewezen worden onder meer doordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
3. Storting van een aanbetaling door wederpartij geldt tevens als aanvaarding van de opdracht van de zijde van wederpartij.
4. De door of vanwege een offerte verstrekte berekeningen en dergelijke blijven eigendom van opdrachtnemer en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de weder- partij terstond te worden geretourneerd. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten betreffende intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.
5. De stukken door of vanwege een offerte verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveel- voudigd, geopenbaard of ter beschikking worden gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van opdracht-nemer.
6. De door de wederpartij ter beschikking gestelde berekeningen, prospecti en dergelijke, worden door opdracht- nemer niet teruggegeven of bewaard.
7. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
8. De wederpartij staat in voor de door hem of haar ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.
9. De wederpartij vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens etc. welke tegen de gebruiker ingesteld worden.

Prijs en prijsaanpassing


Artikel 3
1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting verpakkingskosten, in- en uitvoerrechten en andere heffingen van Nederlandse of buitenlandse overheden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeen- gekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan indien, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven dan wel indien een en ander voortkomt uit een wijziging van wet- en regelgeving.
3. Opdrachtnemer stelt wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. Opdracht- nemer ontbindt alsdan, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan 20% (zegge: twintig procent) op schriftelijk verzoek van wederpartij de overeenkomst.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in euro’s.
5. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventuele vervoers- of emballagekosten.
6. Het honorarium van opdrachtnemer wordt berekend aan de hand van de ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer gehanteerde tarieven. Deze tarieven worden de wederpartij op diens verzoek ter hand gesteld.

Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico overgang uitvoering en wijziging overeenkomst


Artikel 4
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Pluimveebedrijf Den Ouden Oirschot B.V.
6. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeen- komst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de wederpartij de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen opdrachtnemer bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10.Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

Aansprakelijkheid

Artikel 5
1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot
het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht.
De aansprakelijkheid is in elk geval steeds beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich voor dergelijke schade- veroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel indien opdrachtnemer zich niet tegen dergelijke schadeveroor- zakende gebeurtenissen heeft verzekerd of indien geen dekking wordt verleend, het bedrag waarvoor ondernemers vergelijkbaar met opdrachtnemer zich gewoonlijk plegen te verzekeren.
2. Opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, waardevermindering gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door wederpartij voorgeschreven wijze van het verzorgen van de werkzaamheden. Deze gebreken vallen niet onder de garantie.
4. Wederpartij vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en wederpartij.
5. De beperking van de aansprakelijkheid is evenzeer te allen tijde van toepassing voor werknemers van opdrachtnemer en voor door opdrachtnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden.

Overmacht

Artikel 6
1. Indien en voor zover opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door haar redelijk te oordelen termijn op te schorten.
2. Onder oorzaken die opdrachtgever niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen:
- elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van
zaken in de onderneming van opdrachtgever of in de onderneming van een derde van wie opdrachtgever goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijs-factoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.
- brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van brandstoffen
- het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie opdrachtnemer diensten betrekt.
3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet opdrachtnemer ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan wederpartij.

Betaling


Artikel 7
1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 (zegge: dertig) dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.
2. Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij/zij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer zonder een nadere sommatie of ingebreke- stelling, het recht de wederpartij de wettelijke handelsrechte (artikel 6:119a BW) vanaf de vervaldag in rekening te brengen. zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de gebruiker toekomen.
3. Alle kosten, welke voor opdrachtnemer voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeen- komst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door opdrachtnemer en de wederpartij gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom. De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet- behoorlijke nakoming.
4. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen opdrachtgever van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de begrote prijs te verlangen.
6. De wederpartij is gehouden op eerste vordering van opdrachtnemer zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan opdrachtnemer schuldig mocht zijn.
7. Opdrachtnemer is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op opdrachtnemer te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de wederpartij van opdrachtnemer.
8. Opdrachtnemer is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer hoe ook ontstaan is nagekomen

Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 8
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen opdrachtnemer en wederpartij en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank in Nederland.

Deponering

Artikel 9
1. Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossier- nummer 17192114. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.
2. Opdrachtnemer is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vanaf 30 dagen nadat de wederpartij schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij de wederpartij binnen die termijn schriftelijk te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In dat geval blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de overeenkomst is beëindigd.

Download de Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden als een PDF.

Contactgegevens

Den Ouden Oirschot B.V.
Nieuwedijk 26 - 5688 LK Oirschot
T. 0411-688492
F. 0411-688493
E. info@denoudenoirschot.nl
Website ontwikkeld door: Go Gurus! interactive media